Norm sikkerhetsregler for SSD

Norm sikkerhetsregler for SSD

 • 1.0 Dykkeren
 • 1.1 Dykk ikke hvis du føler deg umotivert.
 • 1.2 Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler.
 • 1.3 Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking.
 • 1.4 Dykk iht de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessig kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.
 • 1.5 Det bør trenes regelmessig på bruk av nødutstyr og nødprosedyrer.
 • 2.0 Planlegging
 • 2.1 Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få inn alle data.
 • 2.2 Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks.: Svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket.
 • 2.3 Planlegg og organiser krevende former for dykking i henhold til ”Dykkemanualen”. Gjennomfør ikke slike for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks. på dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is.
 • 2.4 Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Best kontakt under dykket gir mellomline. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten. Se “Dykkemanualen”.
 • 3.0 Organisering
 • 3.1 Alle former skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Se ”Dykkemanualen”. Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.
 • 3.2 Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks.: Vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.
 • 3.3 Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap. Best sikkerhet gir båt som følger dykkerne
 • 3.4 Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder, se ”Dykkemanualen”. Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser.
 • 3.5 Er det kun en dykker i vannet skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på overflaten. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette
 • 3.6 Påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet.
 • 3.7 Påses at handlingsplanen er kjent/gjennomførbar, og at alle vet hvilken funksjon de har ved en eventuell ulykke
 • 4.0 Merking
 • 4.1 Marker alltid stedet/området hvor det faktisk dykkes med dykkeflagget. Flagget (flaggene om nødvendig) skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteteten pågår.
 • 5.0 Utstyr
 • 5.1 Dykk alltid med komplett forskriftsmessig utstyr
 • 5.2 Sjekk utstyret nøye før dykket; foreta kameratsjekk.
 • 5.3 Lån ikke bort utstyret til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking.
 • 6.0 Etter dykket
 • 6.1 Returner umiddelbart til overflaten ved aktivering av reserveluftmekanismen. Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagt slutt.
 • 6.2 Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig.